/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

 

หลักสูตร

 

 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

 

รหัสวิชา C 600

 

 

หลักการและเหตุผล

        การบริหารงานพัสดุในขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพนั้นการควบคุมพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจความต้องการ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ และตรงกับความต้องการใช้งานตามปกติการกำหนดจำนวนความต้องการความจำเป็นเหมาะสม ตลอดจนวันเวลา ที่ต้องการใช้งานพัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนงาน งานและโครงการกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ปัจจุบันหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานขนาดเล็ก และขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีประสพการณ์ด้านการบริหารงานพัสดุ ในขั้นตอนของการควบคุมพัสดุให้มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การวางแผนการจัดหา การสำรวจความต้องการ และการจำหน่ายพัสดุที่เสี่อมสภาพ สูญหาย เนื่องจากขาดการควบคุมที่ดี ทำให้มีพัสดุจำนวนมาก ใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการควบคุม และการบริหารการควบคุมให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ หลักสูตรนี้จึงนำเสนอแนวคิด แนวทาง ในการควบคุม การวางแผน การสำรวจความต้องการ การจำหน่ายพัสดุตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการควบคุมภายในด้านการพัสดุที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล (ขั้นพื้นฐาน)

          2. เพื่อป้องกันควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอนุมัติ มิให้เกิดความเสียหาย

 และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

 จัดจ้าง (ขั้นพื้นฐาน)

          2. ผู้บริหารองค์กร และผู้ที่มีความสนใจในงานพัสดุ

 

เนื้อหาหลักสูตร

          1. การสำรวจความต้องการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง       2 ชั่วโมง

          2. การกำหนดความต้องการ คุณลักษณะเฉพาะ                          3 ชั่วโมง

              จำนวนการจัดหาที่เหมาะสม    

          3. การควบคุมพัสดุ การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี                2 ชั่วโมง

          4. การจำหน่ายพัสดุ การขายทอดตลาด                                     2 ชั่วโมง

          5. การควบคุมภายในกับการบริหารงานพัสดุ                              3 ชั่วโมง

                                                                              รวม                         12 ชั่วโมง

 

ระยะเวลาในการอบรม          2  วัน

 

ทีมวิทยากร          อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ และคณะ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับแนวคิด และวิธีการปฏิบัติด้าน

การควบคุมพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม

และการจำหน่ายที่เหมาะสม

 

สถานที่อบรม

  

    รุ่นที่ 1/66   วันที่  15 - 16 ธันวาคม 2565

                        ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 2/66   วันที่  18 - 19  พฤษภาคม 2566

                         โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                          โทร. 02 271 4188-9


   รุ่นที่ 3/66    วันที่  20 - 21 กรกฏาคม  2566

                         ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 4/66  วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566

                          ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ      

                           โทร.02 271 4188-9


     รุ่นที่ 5/66  วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566

                          ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร.02 271 4188-9     

ค่าใช้จ่าย

          1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

          2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ

 

การลงทะเบียนล่วงหน้า

          1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์

ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

               ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

               เลขที่บัญชี  613-2-05201-6

          2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

               Fax มาได้ที่ 02-901-3753 ,02-539-9927

               E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

                              duangkamal888@hotmail.co.th

 

ติดต่อสอบถาม

          คุณบี  081-772-6363  , 084-659-3362 , 02-539-5884

            Fax : 02-901-3753, 02-539-9927

       E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

ตารางฝึกอบรม

 

          วันที่ 1          07.00 - 09.00 น.          ลงทะเบียน รับเอกสาร

                             09.00 - 12.00 น.            หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัสดุ

                                                                        การจัดหาพัสดุ การได้มา

                                                                 

                             12.00 - 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

                             13.00 - 16.00 น.           การตรวจรับ การควบคุมพัสดุ การยืมพัสดุ

                                                                      การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำทะเบียน/บัญชี

                                                                      เพื่อการควบคุมพัสดุ การสำรวจพัสดุประจำปี

                                                                      การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

                                                                      ตรวจสอบพัสดุประจำปี การประเมินราคา 

                                                                     การจำหน่ายพัสดุ การขายทอดตลาด

                                                                     และการจัดทำรายงานสรุป

                                                                      

                                                                      

 

          วันที่ 2          09.00 - 12.00 น.          หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับ

                                                                       การควบคุมภายในด้านการพัสดุ

                               12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

                               13.00 - 16.00 น.          บรรยายต่อเนื่อง จากภาคเช้า 

  

 

 

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม720,719
เปิดเพจ1,017,772

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view