/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา

 

หลักสูตร

 

 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

 

รหัสวิชา C 600

 

 

หลักการและเหตุผล

        การบริหารงานพัสดุในขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพนั้นการควบคุมพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจความต้องการ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ และตรงกับความต้องการใช้งานตามปกติการกำหนดจำนวนความต้องการความจำเป็นเหมาะสม ตลอดจนวันเวลา ที่ต้องการใช้งานพัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนงาน งานและโครงการกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ปัจจุบันหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานขนาดเล็ก และขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีประสพการณ์ด้านการบริหารงานพัสดุ ในขั้นตอนของการควบคุมพัสดุให้มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การวางแผนการจัดหา การสำรวจความต้องการ และการจำหน่ายพัสดุที่เสี่อมสภาพ สูญหาย เนื่องจากขาดการควบคุมที่ดี ทำให้มีพัสดุจำนวนมาก ใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการควบคุม และการบริหารการควบคุมให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ หลักสูตรนี้จึงนำเสนอแนวคิด แนวทาง ในการควบคุม การวางแผน การสำรวจความต้องการ การจำหน่ายพัสดุตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการควบคุมภายในด้านการพัสดุที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล (ขั้นพื้นฐาน)

          2. เพื่อป้องกันควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอนุมัติ มิให้เกิดความเสียหาย

 และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

 จัดจ้าง (ขั้นพื้นฐาน)

          2. ผู้บริหารองค์กร และผู้ที่มีความสนใจในงานพัสดุ

 

เนื้อหาหลักสูตร

          1. การสำรวจความต้องการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง       2 ชั่วโมง

          2. การกำหนดความต้องการ คุณลักษณะเฉพาะ                          3 ชั่วโมง

              จำนวนการจัดหาที่เหมาะสม    

          3. การควบคุมพัสดุ การสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี                2 ชั่วโมง

          4. การจำหน่ายพัสดุ การขายทอดตลาด                                     2 ชั่วโมง

          5. การควบคุมภายในกับการบริหารงานพัสดุ                              3 ชั่วโมง

                                                                              รวม                         12 ชั่วโมง

 

ระยะเวลาในการอบรม          2  วัน

 

ทีมวิทยากร          อ.เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ และคณะ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับแนวคิด และวิธีการปฏิบัติด้าน

การควบคุมพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม

และการจำหน่ายที่เหมาะสม

 

สถานที่อบรม

  

    รุ่นที่ 3/64   วันที่  13 - 14 พฤษภาคม 2564

                        ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 4/64   วันที่  22 - 23  กรกฎาคม 2564

                         โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                          โทร. 02 271 4188-9


   รุ่นที่ 5/64    วันที่  5 - 6 สิงหาคม  2564

                         ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


     

ค่าใช้จ่าย

          1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

          2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ

 

การลงทะเบียนล่วงหน้า

          1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์

ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

               ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

               เลขที่บัญชี  613-2-05201-6

          2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

               Fax มาได้ที่ 02-901-3753 ,02-539-9927

               E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

                              duangkamal888@hotmail.co.th

 

ติดต่อสอบถาม

          คุณบี  081-772-6363  , 084-659-3362 , 02-539-5884

            Fax : 02-901-3753, 02-539-9927

       E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

ตารางฝึกอบรม

 

          วันที่ 1          07.00 - 09.00 น.          ลงทะเบียน รับเอกสาร

                             09.00 - 12.00 น.            หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัสดุ

                                                                        การจัดหาพัสดุ การได้มา

                                                                 

                             12.00 - 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

                             13.00 - 16.00 น.           การตรวจรับ การควบคุมพัสดุ การยืมพัสดุ

                                                                      การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำทะเบียน/บัญชี

                                                                      เพื่อการควบคุมพัสดุ การสำรวจพัสดุประจำปี

                                                                      การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

                                                                      ตรวจสอบพัสดุประจำปี การประเมินราคา 

                                                                     การจำหน่ายพัสดุ การขายทอดตลาด

                                                                     และการจัดทำรายงานสรุป

                                                                      

                                                                      

 

          วันที่ 2          09.00 - 12.00 น.          หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับ

                                                                       การควบคุมภายในด้านการพัสดุ

                               12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

                               13.00 - 16.00 น.          บรรยายต่อเนื่อง จากภาคเช้า 

  

 

 

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท12/03/2021
ผู้เข้าชม688,679
เปิดเพจ977,993

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view