/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

 

โครงการอบรมสัมมนา

 

หลักสูตร 800

 

"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

 

 

หลักการและเหตุผล

 

               การบริหารงานภาครัฐตามแนวทาง ก.พ.ร. ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ

จัดระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้บริการสาธารณะบริการประชาชน ลดขั้นตอน

การให้บริการ และส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐที่มีความ

รวดเร็ว ลดขั้นตอน และตอบสนองการใช้บริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากภาครัฐต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้เกิดความคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยอยู่บนหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและจิตสำนักในการ

ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งภารกิจดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบาท และอำนาจหน้าที่

ของส่วนราชการเกือบทุกภาคส่วน แต่เนื่องจากขอบเขตของการบริหารงานธุรการในภาค

ราชการปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมหลายภารกิจ ได้แก่ ให้บริการงานธุรการ งานสารบรรณ

งานบริการอื่นๆ บทบาทของส่วนงานย่อยอื่นๆ เช่น งานอาคารสถานที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เป็นต้น ดังนั้นหลักสูตร การบริหารงานธุรการแนวใหม่

ตามหลักธรรมาภิบาล หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อให้องค์กรบริหารงานธุรการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์โครงการ

              

               1. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารงานธุรการที่คลอบคลุม

หลายภารกิจได้รับความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านธุรการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

               2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลกับภารกิจตาม

อำนาจหน้าที่ได้อย่างครอบคลุม

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 

               1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่

และงานเลขานุการของผู้บริหาร

               2. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้กำกับดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

     พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548)                 6  ชั่วโมง

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                     4  ชั่วโมง

3. พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544                           0.5  ชั่วโมง

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

    ภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547                                                     1  ชั่วโมง

5. หลักการและแนวคิดในการจัดระบบงานธุรการ

    ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของ ก.พ.ร.                             0.5  ชั่วโมง

                                                                                         รวม        12  ชั่วโมง

 

ระยะเวลาในการอบรม     2  วัน

 

ทีมวิทยากร

 

               ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการที่มีประสบการณ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

               1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

               2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ

มีโอกาสได้รับการอบรมในเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องเรียบร้อย

 

 

สถานที่อบรม

                                                         

       รุ่นที่ 1/66     วันที่  15 - 16 ธันวาคม  2565

                            ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                            โทร. 02 271 4188-9      รุ่นที่ 2/66    วันที่  9 - 10 กุมภาพันธ์  2566

                           ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9       รุ่นที่ 3/66   วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566

                           ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 4/66  วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566

                          ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร.02 271 4418-9


     รุ่นที่ 5/66  วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566

                            ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                            โทร.02 271 4188-9


        

ค่าใช้จ่าย

 

               1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

               2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

และหนังสือสั่งการฯ

 

 

การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

               1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความ

ประสงค์ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า

บัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

เลขที่บัญชี  613-2-05201-6

               2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

 ผู้ประสานงานโครงการ


               คุณบี         081-772-6363 , 084-659-3362 , 02-539-5884

                         Fax : 02-901-3753, 02-539-9927

                    E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

 

ตารางการฝึกอบรม

 

     วันที่ 1

 

               07.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

               09.00 - 12.00 น.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                                              งานสารบรรณ พ.ศ.2526

                                              และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

               12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น.    (ต่อ จากภาคเช้า)

                                              และการบริหารงานสารบรรณ

                                              อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. ธุรกรรม

                                              ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

 

     วันที่ 2

 

               09.00 - 12.00 น.     หลักการและแนวคิดในงานธุรการ

                                               งานสารบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล

                                               โดยเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                               เพื่อความโปร่งใส ในการบริหารงานสารบรรณ

               12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                                               การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                                               พ.ศ.2547

 

  

 

 

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม721,642
เปิดเพจ1,018,846

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view