/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

 

โครงการอบรมสัมมนา

 

หลักสูตร 800

 

"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

 

 

หลักการและเหตุผล

 

               การบริหารงานภาครัฐตามแนวทาง ก.พ.ร. ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ

จัดระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้บริการสาธารณะบริการประชาชน ลดขั้นตอน

การให้บริการ และส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐที่มีความ

รวดเร็ว ลดขั้นตอน และตอบสนองการใช้บริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากภาครัฐต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้เกิดความคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยอยู่บนหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมและจิตสำนักในการ

ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งภารกิจดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบาท และอำนาจหน้าที่

ของส่วนราชการเกือบทุกภาคส่วน แต่เนื่องจากขอบเขตของการบริหารงานธุรการในภาค

ราชการปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมหลายภารกิจ ได้แก่ ให้บริการงานธุรการ งานสารบรรณ

งานบริการอื่นๆ บทบาทของส่วนงานย่อยอื่นๆ เช่น งานอาคารสถานที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เป็นต้น ดังนั้นหลักสูตร การบริหารงานธุรการแนวใหม่

ตามหลักธรรมาภิบาล หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อให้องค์กรบริหารงานธุรการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์โครงการ

              

               1. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารงานธุรการที่คลอบคลุม

หลายภารกิจได้รับความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านธุรการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

               2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลกับภารกิจตาม

อำนาจหน้าที่ได้อย่างครอบคลุม

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 

               1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่

และงานเลขานุการของผู้บริหาร

               2. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้กำกับดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

     พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548)                 6  ชั่วโมง

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                     4  ชั่วโมง

3. พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544                           0.5  ชั่วโมง

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

    ภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547                                                     1  ชั่วโมง

5. หลักการและแนวคิดในการจัดระบบงานธุรการ

    ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของ ก.พ.ร.                             0.5  ชั่วโมง

                                                                                         รวม        12  ชั่วโมง

 

ระยะเวลาในการอบรม     2  วัน

 

ทีมวิทยากร

 

               ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการที่มีประสบการณ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

               1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

               2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ

มีโอกาสได้รับการอบรมในเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องเรียบร้อย

 

 

สถานที่อบรม

                                                         

       รุ่นที่ 3/64     วันที่  20 - 21 พฤษภาคม  2564

                            ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                            โทร. 02 271 4188-9      รุ่นที่ 4/64    วันที่  29 - 30 กรกฎาคม  2564

                           ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9       รุ่นที่ 5/64   วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564

                           ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9


        

ค่าใช้จ่าย

 

               1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

               2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

และหนังสือสั่งการฯ

 

 

การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

               1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความ

ประสงค์ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า

บัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

เลขที่บัญชี  613-2-05201-6

               2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

 ผู้ประสานงานโครงการ


               คุณบี         081-772-6363 , 084-659-3362 , 02-539-5884

                         Fax : 02-901-3753, 02-539-9927

                    E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

 

 

ตารางการฝึกอบรม

 

     วันที่ 1

 

               07.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

               09.00 - 12.00 น.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                                              งานสารบรรณ พ.ศ.2526

                                              และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

               12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น.    (ต่อ จากภาคเช้า)

                                              และการบริหารงานสารบรรณ

                                              อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. ธุรกรรม

                                              ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

 

     วันที่ 2

 

               09.00 - 12.00 น.     หลักการและแนวคิดในงานธุรการ

                                               งานสารบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล

                                               โดยเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                               เพื่อความโปร่งใส ในการบริหารงานสารบรรณ

               12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                                               การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                                               พ.ศ.2547

 

  

 

 

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท12/03/2021
ผู้เข้าชม688,707
เปิดเพจ978,021

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view