/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 

"วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

หลักการและเหตุผล

     การปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้มีความถูกต้องตามเงื่อนไขของกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารหรือผูุ้ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ความสำคัญในการบริหารงานด้านการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้อง กับข้อกำหนดของกฏระเบียบนั้น ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพเพียงพอไม่มีความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ส่วนราชการจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบ หรือจัดระบบงานมิติต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่การจัดอัตรากำลัง การแบ่งแยกงานหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม การจัดทำ หรือจัดให้มีคู่มือ แนวปฏิบัติงานด้านต่างๆ การตรวจสอบในกระบวนการ โดยเฉพาะที่สำคัญได้แก่ การตรวจสอบเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงิน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การติดตามผลสมเร็จ หรือการติดตามประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุง และป้องกันความเสียหายจากการใช้จ่ายเงิน กระบวนการเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นการส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงิน การคลัง และจะส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารทั้งด้านความรับผิดทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา


วัตถุประสงค์โครงการ

     1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการในการปฏิบัติงาน

     2.เพื่อเน้นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1.เจ้าหน้าที่การเงิน การงบประมาณ การพัสดุ ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านนี้

     2.ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ควบคุม ผู้บริหารฯ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน


เนื้อหาหลักสูตร

    1.ความเสี่ยงที่พบบ่อยๆ ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และพัสดุ

    2.เงื่อนไขที่สำคัญของกฎระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน และการพัสดุ

    3.การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ


ระยะเวลาในการอบรม   2  วัน


ทีมวิทยากร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การตรวจเงินแผ่นดิน


ประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณด้วยวินัยทางการเงิน การงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่อบรม

รุ่นที่ 7/63    วันที่  20 - 21 สิงหาคม 2563

                 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9

                          


รุ่นที่ 8/63    วันที่  10 - 11 กันยายน 2563

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                           โทร. 02 271 4188-9

รุ่นที่ 9/63    วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563

                ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                       โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 1/64       วันที่ 6 - 7 มกราคม 2564

                 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 2/64         วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2564

                 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                          โทร. 02 271 4188-9ค่าใช้จ่าย

     1.ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

     2.ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ


การลงทะเบียนล่วงหน้า

     1.ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

เลขบัญชี 613-2-05201-6

     2.เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th


ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน  คุณบี 081-772-6363, 084-659-3362 

Fax : 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th
ตารางการฝึกอบรมวันที่ 1     07.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

               09.00 - 12.00 น. ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานด้านการเงิน

                                           การงบประมาณ และพัสดุ

                                           จุดอ่อนของการควบคุมภายใน

               12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ

                                           การเบิกจ่ายเงิน ตามกฎหมาย 

                                           ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน 

                                            การเดินทางไปราชการ


วันที่ 2     09.00 - 12.00 น. การควบคุมภายในด้านการเงิน

                                           การงบประมาณ และการพัสดุ

               12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 - 16.00 น. หลักฐานกับ การตรวจสอบ 

                                           หลักฐานทางการเงิน การลงนาม

                                           และทำความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง      พักรับประทานอาหารว่าง

                         เช้า     10.30 - 10.45 น.

                        บ่าย     14.30 - 14.45 น.
view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม720,740
เปิดเพจ1,017,793

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view