/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 900

"การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"หลักการและเหตุผล

     การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐนั้นมีขั้นตอน และกระบวนการควบคุมโดยกฏหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีกำกับ และควบคุมในขั้นตอนต่างๆ

ค่อนข้างมากได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบกับแผนปฏิบัติงาน บางครั้งก็อาจต้องเชื่อมโยง

กับแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือระดับองค์กร ซึ่งส่วนราชการมักมีจุดอ่อนค่อน

ข้างมากในการเชื่อมโยงชุดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับแผนการใช้จ่ายเงิน หรือแผนงบประมาณ

และกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มักจะมีแนวทางกระตุ้น

การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว หรือก่อหนี้ผูกพันให้รวดเร็ว

เพื่อให้ระบบการใช้จ่ายเงินภาครัฐไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

     มีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลไกการใช้จ่ายเงิน โดยการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

การเบิกจ่ายเงินส่วนราชการหลายแห่ง ยังมิได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงาน

ภายใน หรือหน่วยงานย่อยภายในหน่วยราชการ การตรวจสอบ การจัดทำเอกสารสำคัญ

การทำความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุม หรือแม้แต่ฝ่ายงานการเงินที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ยังมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และทำความเห็นเพื่อขออนุมัติให้

     หลักสูตรนี้จึงเสนอแนวทางการตรวจสอบ เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้


วัตถุประสงค์โครงการ

     1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผูู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

มีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1.เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าพัสดุ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

     2.คณะกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ


เนื้อหาหลักสูตร

    1.หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบ และคุุณภาพของหลักฐาน

การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       3  ชั่วโมง

    2.การตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ การตรวจสอบที่มา

และติดตามผล                                                                         3  ชั่วโมง

    3.แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ รายงานขออนุมัติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา

การตรวจสอบหลักประกัน                                                             3  ชั่วโมง

    4.การสอบทวน/พิจารณาความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

และการทำความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            3  ชั่วโมง

                                                                  รวม                  12  ชั่วโมงระยะเวลาในการอบรม     2  วัน

ทีมวิทยากร      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และผูู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานมีแนวทางในการควบคุมป้องกัน

ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ระดับหนึ่ง


สถานที่อบรบ


     รุ่นที่ 3/64   วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                        โทร. 02 271 4188-9


    รุ่นที่ 4/64  วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                        โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 5/64   วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                     โทร. 02 271 4188-9


     

ค่าใช้จ่าย

     1.ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

    2.ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยงเลี้ยง และค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ


การลงทะเบียนล่วงหน้า

     1.ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัคร

สามารถกรอกใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

"ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม"

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

เลขที่บัญชี 613-2-05201-6

     2.เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.thติดต่อประสานงาน  คุณบี : 081 772 6363 

                             Fax : 02 901 3753, 02 539 9927

                         E-mail : feungfar888@hotmail.co.thตารางการฝึกอบรม


วันที่ 1

   07.00-08.30 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

   09.00-12.00 น.    หลักการแนวคิดในการบริหารภาครัฐตามแนวทางใหม่

                           การมีวินัยทางการเงิน การงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00-16.00 น.    การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานกับแผนงบประมาณ แบบการจัดซื้อจัดจ้าง

                           การตรวจสอบที่มาของโครงการ ความสัมพันธ์ของเอกสาร หลักฐานต่างๆ

                           ได้แก่ รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบประกาศ/คำสั่ง 

                           ทางปกครองที่สำคัญวันที่ 2

  09.00-12.00 น.     การตรวจอบเอกสารที่ผู้เสนอราคาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เสนอราคา

                           คุณสมบัติของพัสดุ คุณลักษณะเฉพาะ รายงานการประชุมที่สำคัญ

                           การจัดทำความเห็นเพื่อขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆ

   12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00-16.00 น.    การสอบถาม รวบรวมเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                           และการทำความเห็นที่เกี่ยวข้องview

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม721,643
เปิดเพจ1,018,847

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view