/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 900

"การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"หลักการและเหตุผล

     การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐนั้นมีขั้นตอน และกระบวนการควบคุมโดยกฏหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีกำกับ และควบคุมในขั้นตอนต่างๆ

ค่อนข้างมากได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบกับแผนปฏิบัติงาน บางครั้งก็อาจต้องเชื่อมโยง

กับแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือระดับองค์กร ซึ่งส่วนราชการมักมีจุดอ่อนค่อน

ข้างมากในการเชื่อมโยงชุดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับแผนการใช้จ่ายเงิน หรือแผนงบประมาณ

และกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มักจะมีแนวทางกระตุ้น

การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว หรือก่อหนี้ผูกพันให้รวดเร็ว

เพื่อให้ระบบการใช้จ่ายเงินภาครัฐไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

     มีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลไกการใช้จ่ายเงิน โดยการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

การเบิกจ่ายเงินส่วนราชการหลายแห่ง ยังมิได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงาน

ภายใน หรือหน่วยงานย่อยภายในหน่วยราชการ การตรวจสอบ การจัดทำเอกสารสำคัญ

การทำความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุม หรือแม้แต่ฝ่ายงานการเงินที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ยังมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และทำความเห็นเพื่อขออนุมัติให้

     หลักสูตรนี้จึงเสนอแนวทางการตรวจสอบ เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้


วัตถุประสงค์โครงการ

     1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผูู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

มีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1.เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าพัสดุ ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ

     2.คณะกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ


เนื้อหาหลักสูตร

    1.หลักการและแนวคิดในการตรวจสอบ และคุุณภาพของหลักฐาน

การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       3  ชั่วโมง

    2.การตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ การตรวจสอบที่มา

และติดตามผล                                                                         3  ชั่วโมง

    3.แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ รายงานขออนุมัติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา

การตรวจสอบหลักประกัน                                                             3  ชั่วโมง

    4.การสอบทวน/พิจารณาความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

และการทำความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            3  ชั่วโมง

                                                                  รวม                  12  ชั่วโมงระยะเวลาในการอบรม     2  วัน

ทีมวิทยากร      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และผูู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานมีแนวทางในการควบคุมป้องกัน

ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างได้ระดับหนึ่ง


สถานที่อบรบ


     รุ่นที่ 3/64   วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                        โทร. 02 271 4188-9


    รุ่นที่ 4/64  วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                        โทร. 02 271 4188-9


     รุ่นที่ 5/64   วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                     โทร. 02 271 4188-9


     

ค่าใช้จ่าย

     1.ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

    2.ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยงเลี้ยง และค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ


การลงทะเบียนล่วงหน้า

     1.ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัคร

สามารถกรอกใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

"ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม"

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อย ประดิษฐ์มนูธรรม

เลขที่บัญชี 613-2-05201-6

     2.เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-901-3753, 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.thติดต่อประสานงาน  คุณบี : 081 772 6363 

                             Fax : 02 901 3753, 02 539 9927

                         E-mail : feungfar888@hotmail.co.thตารางการฝึกอบรม


วันที่ 1

   07.00-08.30 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

   09.00-12.00 น.    หลักการแนวคิดในการบริหารภาครัฐตามแนวทางใหม่

                           การมีวินัยทางการเงิน การงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00-16.00 น.    การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานกับแผนงบประมาณ แบบการจัดซื้อจัดจ้าง

                           การตรวจสอบที่มาของโครงการ ความสัมพันธ์ของเอกสาร หลักฐานต่างๆ

                           ได้แก่ รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบประกาศ/คำสั่ง 

                           ทางปกครองที่สำคัญวันที่ 2

  09.00-12.00 น.     การตรวจอบเอกสารที่ผู้เสนอราคาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เสนอราคา

                           คุณสมบัติของพัสดุ คุณลักษณะเฉพาะ รายงานการประชุมที่สำคัญ

                           การจัดทำความเห็นเพื่อขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆ

   12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00-16.00 น.    การสอบถาม รวบรวมเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                           และการทำความเห็นที่เกี่ยวข้องview

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท12/03/2021
ผู้เข้าชม688,696
เปิดเพจ978,010

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view