/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 600

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"


หลักการและเหตุผล

     เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด

เพื่อให้เ้กิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึง วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า

ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ

เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการสาธารณชน

และก่อให้เกิดผลดี กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์โครงการ

     เพื่อให้บุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้

ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร ผู้ควบคุม

และผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องในการพัสดุ

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการและแนวคิดในการบริหารพัสดุการดำเนินการ

เพื่อให้ได้มาซึ่่งพัสดุ โดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน

หรือโดยนิติกรรมอื่น ตามที่กำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   6  ชั่วโมง

2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   6  ชั่่วโมง

ระยะเวลาในการอบรม    2  วัน

ทีมวิทยากร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การพัสดุจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ

และมีการเตรียมการเพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นไปตามกรอบของกฏหมาย เกิดความคุ้มค่า และลดความเสี่ยง

จากการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่อบรม


  รุ่นที่ 3/64   วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2564

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร. 02 271 4188-9  รุ่นที่ 4/64     วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2564

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                  โทร. 02 271 4188-9


  รุ่นที่ 5/64   วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร. 02 271 4188-9

        


ค่าใช้จ่าย

1.ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

2.ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน  คุณบี 081 772 6363,084 659 3362

Fax 02 901 3753, 02 539 9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

ตารางการฝึกอบรม


วันที่ 1     07.00-09.00 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร

             09.00-12.00 น.     หลักการและแนวคิดตามกรอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้่าง

                                       ภาครัฐ พ.ศ.2560

                                       ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง นิยามความหมายของพัสดุ

                                       สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานอาคาร สาธารณูปโภค

                                       งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ หรือ ควบคุมงาน

                                       ราคากลาง และการบริหารพัสดุที่สำคัญ

            12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00-16.00 น.      หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

                                       คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ควบคุมทำกัน นโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย

                                       คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน

วันที่ 2    09.00-12.00 น.      กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

                                       วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

            12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00-16.00 น.       เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การจ้างที่ปรึกษา การพิจารณาข้อเสนอ

                                       และการให้น้ำหนักการทำสัญญา การบริหารสัญญา 

                                       และการตรวจรับพัสดุ การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

                                       การทิ้งงาน การร้องเรียน และการพิจารณาอุทธรณ์

                                    พักรับประทานอาหารว่าง   เข้า     10.30 - 10.45 น.

                                                                    บ่าย     14.30 - 14.45 น.

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท12/03/2021
ผู้เข้าชม688,706
เปิดเพจ978,020

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view