/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 600

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"


หลักการและเหตุผล

     เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด

เพื่อให้เ้กิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึง วัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า

ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ

เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการสาธารณชน

และก่อให้เกิดผลดี กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์โครงการ

     เพื่อให้บุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้

ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร ผู้ควบคุม

และผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องในการพัสดุ

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการและแนวคิดในการบริหารพัสดุการดำเนินการ

เพื่อให้ได้มาซึ่่งพัสดุ โดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน

หรือโดยนิติกรรมอื่น ตามที่กำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                   6  ชั่วโมง

2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   6  ชั่่วโมง

ระยะเวลาในการอบรม    2  วัน

ทีมวิทยากร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การพัสดุจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ

และมีการเตรียมการเพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นไปตามกรอบของกฏหมาย เกิดความคุ้มค่า และลดความเสี่ยง

จากการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่อบรม


  รุ่นที่ 1/66   วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร. 02 271 4188-9  รุ่นที่ 2/66     วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                  โทร. 02 271 4188-9


  รุ่นที่ 3/66   วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 4/66  วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                    โทร.02 271 4188-9


รุ่นที่ 5/66  วันที่ 7 - 8 กันยายน 2566

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                    โทร.02 271 4188-9


        


ค่าใช้จ่าย

1.ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

2.ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน  คุณบี 081 772 6363,084 659 3362

Fax 02 901 3753, 02 539 9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th

ตารางการฝึกอบรม


วันที่ 1     07.00-09.00 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร

             09.00-12.00 น.     หลักการและแนวคิดตามกรอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้่าง

                                       ภาครัฐ พ.ศ.2560

                                       ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง นิยามความหมายของพัสดุ

                                       สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานอาคาร สาธารณูปโภค

                                       งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ หรือ ควบคุมงาน

                                       ราคากลาง และการบริหารพัสดุที่สำคัญ

            12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00-16.00 น.      หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

                                       คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ควบคุมทำกัน นโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย

                                       คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน

วันที่ 2    09.00-12.00 น.      กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

                                       วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

            12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00-16.00 น.       เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การจ้างที่ปรึกษา การพิจารณาข้อเสนอ

                                       และการให้น้ำหนักการทำสัญญา การบริหารสัญญา 

                                       และการตรวจรับพัสดุ การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

                                       การทิ้งงาน การร้องเรียน และการพิจารณาอุทธรณ์

                                    พักรับประทานอาหารว่าง   เข้า     10.30 - 10.45 น.

                                                                    บ่าย     14.30 - 14.45 น.

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม718,021
เปิดเพจ1,014,919

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view