/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

โครงการบอรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 300

"ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"หลักการและเหตุผล

          การบริหารการเบิกจ่ายเงินในภาครัฐนั้น ปัจจุบันมีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญหลายฉบับ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ จะต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังรอบคอบ ในการจัดระบบงาน ด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ ให้มีระบบบริหารงานที่มีควบคุมของเสี่ยงในมิติต่างๆ ให้เหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และเป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 ประกอบกับในปี พ.ศ.2560 รัฐได้ออก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และในปี พ.ศ.2561 รัฐได้ออก พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วงงานของรัฐ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งกฎหมายข้างต้นล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิรูประบบการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีแนวทางในเชิงของการควบคุมเพื่อสร้างกลไก ในการป้องกันควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริต และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารเงินแผ่นดิน 


วัตถุประสงค์โครงการ

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

          2. เพื่อเน้นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          1. เจ้าหน้าที่การเงิน การงบประมาณ การพัสดุ ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านนี้

          2. ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ควบคุม ผู้บริหารฯ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประเมิณผลการปฏิบัติงาน


เนื้อหาหลักสูตร

1. ข้อสังเกต ข้อทักท้วง ที่มีนัยสำคัญจาก

หน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

ที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

การงบประมาณ และการพัสดุ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตีความและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อนุมัติ และผู้ควบคุม                                                             3 ชั่วโมง

2. แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีที่สำคัญ                                                                3 ชั่วโมง

3. แนวทางการพิจารณา

การสอบทานเอกสารที่สำคัญ                                                                          3 ชั่วโมง

4 แนวทางการทำความเห็น

คำชี้แจงที่สอดคล้อง

กับการทักท้วงหรือข้อสังเกต                                                                           3 ชั่วโมง 

                                                                                       รวม                 12 ชั่วโมง


          ระยะเวลาในการอบรม   2   วัน


ทีมวิทยากร

           วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ


ประโยชน์ที่ได้รับ

           เพื่อให้เจ้าหน้าที่ การเงิน การงบประมาณ และพัสดุ และผู้ควบคุมมีแนวคิดในการควบคุม การปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้องตามหลักการของระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


สถานที่อบรม

รุ่นที่ 5/63            วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563

                         ณ โรงแรมเสนาอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                         โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 6/63     วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร.02-271-4188-9


รุ่นที่ 7/63  วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2563

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร.02-271-4188-9

รุ่นที่ 1/64   วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564

                    ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                    โทร.02-271-4188-9

รุ่นที่ 2/64  วันที่ 2 - 3 เมษายน 2564

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร.02-271-4188-9


ค่าใช้จ่าย

          1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

          2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ


การลงทะเบียนล่วงหน้า

          1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครสามารถกรอใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่่อยประดิษฐ์มนูธรรม

เลขบัญชี 613-2-05201-6

          2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax หรือ Mail กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ 02-539-9927,02-901-3753

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th


ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน : คุณบี 081-772-6363

                 คุณป้อม 084-659-3362

Fax : 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th


ตารางการฝึกอบรม


วันที่ 1     07.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร

             09.00 - 12.00 น.      ข้อสังเกต ข้อทักท้วง ที่สำคัญเกี่ยวกับ

                                          การเงิน การงบประมาณ การพัสดุ และ

                                          การเบิกจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

                                          เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ

                                          จัดงานประชุมการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ

             12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

             13.00 - 14.00 น.      บรรยายต่อเนื่องจากภาคเช้า 

                                          การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

                                          และบัญชีทรัพย์สิน

                                          ให้มีความถูกต้อง ความมีอยู่จริง

                                           และการควบคุมทางบัญชี

                                           และทะเบียนให้มีความถูกต้องตรงกัน


วันที่ 2     09.00 - 12.00 น.      บรรยายต่อเนื่องจากวันที่ 1

              12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

              13.00 - 15.00 น.      แนวปฏิบัติงานด้านการเงิน

                                           การงบประมาณ และการพัสดุ

                                           เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

                                           เพื่อให้สอดคล้องกับ

                                           พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลัง

                                           ภาครัฐ พ.ศ.2561
 


view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม719,771
เปิดเพจ1,016,798

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view