/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร 200

"การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน"

(ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)หลักการและเหตุผล

          ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และผลการดำเนินงานได้ผลตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความคุ้มค่า ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ของการใช้ทรัพยากร หรือป้องกันการทำผิดกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

          การจัดระบบการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ


วัตถุประสงค์โครงการ

          1. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีแนวทางในการจัระบบงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

          2. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

          2. บุคคลที่รับผิดชอบด้านแบบงาน โครงการที่รับผิดชอบด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุ

          3. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม กำกับดูแล


เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การควบคุมภายใน ของหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.2561 และแนวคิดตามมาตรฐาน                  6 ชั่วโมง

2. หลักการแนวคิดการตรวจสอบภายใน              3 ชั่วโมง

3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ                            3 ชั่วโมง

                                             รวม            12 ชั่วโมง


ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน


ทีมวิทยากร

         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การตรวจเงินแผ่นดิน


ประโยชน์ที่ได้รับ

          เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีแนวทางในการจัดระบบภายใน ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อน ของงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอ เหมาะสม และมีความต่อเนื่อง


สถานที่อบรม

รุ่นที่ 1/66     วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                  โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 2/66     วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566

                  ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                  โทร. 02 271 4188-9


รุ่นที่ 3/66     วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566

                   ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ

                   โทร. 02 271 4188-9


ค่าใช้จ่าย

          1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549) ข้อ 23

          2. ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหนังสือสั่งการฯ


การลงทะเบียนล่วงหน้า

          1. ทางศูนย์ส่งเสริมฯได้แนบใบสมัครมาด้วยแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครสามารถกรอกใบสมัคร และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยประดิษฐ์มนูธรรม

เลขที่บัญชี 613-2-05201-6

          2. เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณา Fax หรือ Mail กลับมายังศูนย์ส่งเสริมฯ

Fax มาได้ที่ ่02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th


ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน : คุณบี 081-772-6363

                 คุณป้อม 084-659-3362

Fax : 02-539-9927

E-mail : feungfar888@hotmail.co.th


ตารางอบรม


วันที่ 1     07.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร

             09.00 - 12.00 น.     หลักเกณฑ์และแนวคิดตามมาตรฐาน

                                         การควบคุมภายใน ตามเกณฑ์ปฏิบัติ

                                         การควบคุมภายใน พ.ศ.2561 

                                         ห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

             12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

             13.00 - 16.00 น.     ห้าองค์ประกอบการควบคุมภายใน

                                         และหลักการที่สำคัญ 17 หลักการ


วันที่ 2     09.00 - 12.00 น.     หลักการและแนวคิดของการ

                                          ตรวจสอบภายใน

             12.00 - 13.00 น.      พักรับปประทานอาหารกลางวัน

             13.00 - 16.00 น.      ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน

                                          และการตรวจสอบภายใน

view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท18/10/2022
ผู้เข้าชม721,662
เปิดเพจ1,018,866

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view