/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร......

อ่านต่อ

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง" หลักการและเหตุผล การจัดซื้อจัดจ้าง......

อ่านต่อ

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ" หลักการและเหตุผล ในหน้าที่......

อ่านต่อ

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ" หลักการและเหตุผล การปฏิบัติ......

อ่านต่อ

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ" หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ปร......

อ่านต่อ

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี" รหัสวิชา C 600 หลักการและเห......

อ่านต่อ

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" หลักการและเหตุผล การบริหารงานภาครัฐ......

อ่านต่อ
view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท10/12/2019
ผู้เข้าชม537,085
เปิดเพจ796,405

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view